ALGEMENE VOORWAARDEN
Hetzonneboilerhuis, de suikerbakker 10, 5506 EK, Veldhoven.

Toepasselijkheid

Artikel 1

1. Deze algemene Betalings- en Leveringsvoorwaarden zijn bestemd om te gelden ten aanzien van alle offertes , opdrachten aan en alle overeenkomsten met Hetzonneboilerhuis verder te noemen  de verkoper/opdrachtnemer.

2. Op van deze voorwaarden afwijkende bedingen en/of voorwaarden kan de koper/opdrachtgever slechts een beroep doen, indien die bedingen en /of voorwaarden schriftelijk door de verkoper/opdrachtnemer zijn aanvaard.

3. De koper/opdrachtgever met wie eenmaal onder de onderhavige voorwaarden gecontracteerd wordt geacht stilzwijgend met de toepasselijkheid van deze voorwaarden op later met de verkoper/opdrachtnemer gesloten overeenkomsten akkoord te zijn gegaan.

 

Offertes, totstandkoming overeenkomsten, wijzigingen

Artikel 2

1. Alle offertes en aanbiedingen van de verkoper/opdrachtnemer zijn geheel vrijblijvend.

2. Overeenkomsten worden eerst van kracht nadat de bestelling of de opdracht van de koper/opdrachtgever schriftelijk door de verkoper/opdrachtnemer is aanvaard en alle voor de uitvoering benodigde gegevens van de koper/opdrachtgever door de verkoop/opdrachtnemer zijn ontvangen. Door vertegenwoordigers of andere personeelsleden gemaakte afspraken en/of overeenkomsten zijn slechts bindend, indien en voor zover deze schriftelijk door de directie van Hetzonneboilerhuis zijn bevestigd.

3. Hetzonneboilerhuis is gerechtigd bij of na het aangaan van de overeenkomst, alvorens (verder) te presteren, van de koper/opdrachtgever een vooruitbetaling te eisen of zekerheid te eisen dat aan de betalingsverplichting voldaan zal worden.

 

Levering, transport en aanvaarding

Artikel 3

1. Levering/vervoer van gekochte goederen geschiedt voor rekening van de koper/opdrachtgever. Verkoper/opdrachtnemer bepaald de wijze waarop de levering/het vervoer zal plaatsvinden, waarbij zoveel mogelijk rekening zal worden gehouden met de wensen van de koper/opdrachtgever.

2. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enigerlei schade ten gevolge van het vervoer, behoudens opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper/opdrachtnemer.

3. De koper/opdrachtgever verplicht zich de goederen in ontvangst te nemen en zorgt voor de lossing ervan op de overeen gekomen plaats. Indien de koper/opdrachtgever hierin in gebreke blijft, worden de goederen gelost en eventueel opgeslagen door de verkoper/opdrachtnemer. Alle kosten welke verkoper/opdrachtnemer in dit verband zal maken, komen ten laste van de koper/opdrachtgever.

4. De goederen worden geacht door de koper/opdrachtgever te zijn aanvaard;

a. bij levering af bedrijfsterreinen Hetzonneboilerhuis zodra de goederen in of op de vervoersmiddelen zijn geladen.

b.  Bij levering op locatie zodra de goederen ter plaatse zijn aangevoerd en zijn gelost bij het werk of magazijn van de koper/opdrachtgever.

5. Bij aankomst op het werk of magazijn dienen de goederen door koper/opdrachtgever te worden gecontroleerd op aantal en eventuele gebreken. Indien na aflevering van de goederen de begeleidende documenten zijn  afgetekend voor goede ontvangst door de koper/opdrachtgever geldt dit als bewijs dat de juiste goederen in goede staat verkerend zijn geaccepteerd en heeft de verkoper/opdrachtnemer geen enkele verantwoordelijkheid meer met betrekking tot de geaccepteerde goederen en vallen deze onder het beheer en verantwoordelijkheid van koper/opdrachtgever.


Levertijd
Artikel 4
1. De verkoper/opdrachtnemer zal de opgegeven termijn waarbinnen een opdracht moet worden uitgevoerd zoveel mogelijk in acht nemen.
2. Bij een overschrijding van de in lid 1 bedoelde termijn heeft de koper/opdrachtgever niet het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de opdracht in te trekken, noch verplicht deze overschrijding de verkoper/opdrachtnemer tot enigerlei vergoeding aan de koper/opdrachtgever.

Betalingen
Artikel 5
1.Tenzij  schriftelijk anders overeengekomen dient betaling plaats te vinden bij (af)levering, netto contant of middels storting of overmaking op een door ons aangewezen bank of girorekening.
2. Deelleveringen dienen als afzonderlijke levering te worden beschouwd en zullen afzonderlijk worden gefactureerd.
3. Indien de koper/opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen niet binnen de in lid 1 gestelde termijn nakomt, is hij in gebreke zonder dat daarvoor een nadere ingebrekestelling vereist is.
4. Over de periode dat de koper/opdrachtgever gezien het bepaalde in lid 1 in gebreke is, is hij een rente verschuldigd over de hoofdsom, welke rente gelijk is aan de dan geldende wettelijke rente. Voorts komen de incassokosten van niet tijdige betaalde vorderingen voor rekening van de koper/opdrachtgever, daaronder mede begrepen de kosten voor juridische en andere bijstand, welke kosten tenminste gesteld worden op 15% van de hoofdsom, met een minimum van Euro 250,--,.

 

Eigendomsvoorbehoud
Artikel 6
1. Geleverde goederen blijven eigendom van de verkoper/opdrachtnemer, zolang de koper/opdrachtgever het ter zake verschuldigde factuurbedrag, met inbegrip van eventuele rente en kosten, nog niet volledig heeft voldaan.
2. In geval van niet-betaling, staking van betaling, aanvraag van surseance van betaling, faillissement of liquidatie van de koper/opdrachtgever is de verkoper/opdrachtnemer gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling is vereist, de overeenkomst of dat gedeelte daarvan hetwelk op die datum nog uitgevoerd moet worden, zonder gerechtelijke tussenkomst te ontbinden en de nog niet (volledig) betaalde goederen terug te vorderen, onverminderd de rechten van de verkoper/opdrachtnemer om vergoeding te verlangen voor eventuele schade of verlies, dat door een en ander mocht ontstaan.
3. De koper/opdrachtgever is niet gerechtigd om van goederen welke nog niet volledig zijn betaald aan derden in pand te geven of als zekerheid in de ruimste zin des woords aan derden te verschaffen.
4 De koper/opdrachtgever is verplicht voor een zorgvuldige behandeling zorg te dragen en mist het recht  de zaken aan derden af te staan, in pand te geven, te belenen of uit de ruimten waar zij geleverd zijn te verwijderen of te doen verwijderen, totdat de gehele koopsom en de eventueel daarbij komende kosten volledig zijn betaald.

Overmacht
Artikel 7 

Indien ten gevolge van overmacht –waaronder in ieder geval wordt verstaan niet of niet tijdige levering door toeleveranciers, oorlog, oorlogsgevaar, oproer, werkstaking, kaping, ontploffing, overstroming, inbraak, ingrijpende transportmoeilijkheden, brand, bedrijfsstoringen, uit- en invoerverboden, belemmerende maatregelen van enige overheid etc. – de nakoming van de overeenkomst van de zijde van de verkoper/opdrachtnemer wordt bemoeilijkt of belemmerd, heeft de verkoper/opdrachtnemer het recht de overeenkomst te ontbinden, dan wel de levering uit te stellen. De verkoper/opdrachtnemer is alsdan niet verplicht tot het betalen van enigerlei vergoeding ter zake van eventueel door de koper/opdrachtgever door de annulering geleden schade.


Garantie en aansprakelijkheid
Artikel 8
1. Hetzonneboilerhuis geeft garantie op elk productonderdeel conform de garantie die door haar toeleverancier van dat product onderdeel aan haar is gegeven. Deze garantie is niet van toepassing in geval van gebrekkig onderhoud/herstel aanwending onder abnormale omstandigheden hetzij aanwending ten behoeve van een ander doel dan dat waartoe de goederen normaal bestemd zijn, een en ander overeenkomstig door de verkoper/opdrachtnemer verstrekte installatie-onderhoudsvoorschriften en garantiebepaling. 

2. De koper/opdrachtgever is verplicht de verkoper/opdrachtnemer binnen 24 uren na het ontdekken van het gebrek daaromtrent schriftelijk en telefonisch op de hoogte te stellen alsmede om maatregelen te nemen ter voorkoming van een vergroting van het gebrek.
3. De verkoper/opdrachtnemer heeft de keuze tussen het herstellen of opnieuw verrichten van eventuele afgekeurde werkzaamheden c.q gedeeltelijke of gehele herleverantie. De verkoper/opdrachtnemer is niet aansprakelijk voor enige door de koper/opdrachtgever als gevolg van de afgekeurde werkzaamheden/goederen geleden schade tenzij zulks het gevolg is van opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper/opdrachtnemer. De koper/opdrachtgever vrijwaart de verkoper/opdrachtnemer voor alle vorderingen van derden tot vergoeding van eventuele schade ten gevolge van voornoemde gebreken tenzij deze het gevolg zijn van opzet of grove schuld van de zijde van de verkoper/opdrachtnemer. De  aansprakelijkheid van opdrachtnemergaat nimmer verder dan vergoeding van de factuurwaarde dan wel herlevering van zaken, zulks ter keuze van de verkoper/opdrachtnemer en voorzover wij in staat zijn om soortgelijke zaken te leveren. Een binnen de garantie termijn vervangen onderdeel dient zonder enige verandering , gevrijwaard tegen verdere beschadigingen franco door de koper/opdrachtgever aan Hetzonnneboilerhuis te worden verstuurd. Het geretourneerde onderdeel wordt daarmee eigendom van Hetzonneboilerhuis.

 4. Reparaties welke buiten de garantie vallen, worden in rekening gebracht.
5. De aansprakelijkheid van Hetzonneboilerhuis, voor zover deze door haar aansprakelijkheidsverzekering wordt gedekt, is beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering. Indien de verzekeraar in enig geval niet tot uitkering overgaat of de schade niet door de verzekeraar wordt gedekt, is de aansprakelijkheid van Hetzonneboilerhuis beperkt tot de factuurwaarde van het geleverde.
6. Door Hetzonneboilerhuis wordt geen aansprakelijkheid aanvaard wanneer schade voortvloeit uit een niet gerealiseerde opbrengst, ondanks dat de door een daartoe bevoegde instantie een opbrengstbepaling is afgegeven.
7. De voldoening aan de garantieplicht geldt als enige en algehele schadevergoeding. Derhalve is verkoper/opdrachtnemer nimmer aansprakelijk voor enige indirecte schade, als bijvoorbeeld persoonlijke ongevallen en/of beschadigingen van voorwerpen, machines, installaties en gebouwen, bedrijfsstillegging, -vertragingen en/of –stoornis, vertraging bij de bouwstroom, schade aan het milieu of enige andere (bedrijfs)schade uit welke hoofde of welke aard dan ook, tenzij de schade het gevolg is van opzet of grove schuld van de verkoper/opdrachtnemer en tenzij sprake is van productaansprakelijkheid in de zin van art. 14707a e.v. van het Burgerlijk Wetboek c.q art. 6.3.3.1 e.v. van het Nieuw Burgerlijk Wetboek.


Garantie bepalingen Hetzonneboilerhuis
Algemeen:
Garantie termijn gaat in op datum van de levering van de goederen door Hetzonneboilerhuis aan koper/opdrachtgever.
De garantie geldt alleen voor materiaal- fabrikage- en constructie-fouten aan producten en onderdelen geleverd door Hetzonneboilerhuis.
De afnemer garandeert dit product onder dezelfde voorwaarden aan de eindgebruiker.

Product specifieke garantie bepalingen:
1. Voor zonnecollector TZ58/1800-xxR,  5 jaar garantie, met uitzondering van glasbreuk en beschadigingen aan de lak.
2. Voor Zonneboiler voorraadvat SSD300 en SSD500, 3 jaar garantie, met uit zondering van beschadigingen aan de buiten mantel en lak.

3. Voor stalen boiler en voorraadvaten , 5 jaar garantie

4. Voor Pomp unit, SA03022, 3 jaar garantie.
5. Voor besturings unit SA02051, 3 jaar garantie.
6. Alle overige producten en accesoires, 1 jaar garantie.

Aanspraak op garantie vervalt indien:
1. Er sprake is van: het niet opvolgen van het installatie voorschrift, gebrekkig onderhoud, ondeskundig gebruik, natuurgeweld (biksem etc.) transportschade.
2. Niet voldaan wordt aan de specificaties van onderstaande factoren:

CV-water:                     drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
tapwater:                      drinkwater (volgens norm Waterleidingbesluit)
Electrische spanning:    230Vmet max afwijking +10% en -15% (norm CENELEC HD 472S1)
gebruik:                        normaal huishoudelijk gebruik


In bepaalde gebieden kan het chloridengehalte en/of de waterhardheid van het te gebruiken drinkwater (tijdelijk) hoger zijn dan de in het Waterleidingbesluit gestelde norm. Hetzonneboilerhuis is niet verantwoordelijk voor eventuele schade die hierdoor kan optreden. Met name wordt hiermee bedoeld: het verkalken en het optreden van lekkages door verkalking van b.v. de boiler. De oorzaak van het probleem bevindt zich in die situaties buiten de invloedsfeer van Hetzonneboilerhuis.

Bijzondere bepalingen
Artikel 9
1. Maten en gewichten die in de drukwerken of lichtdrukken van de verkoper/opdrachtnemer voorkomen zijn voor hem niet bindend, tenzij het tegendeel uitdrukkelijk in de offerte is vermeld. Ook door genoemde partij verstrekte afbeeldingen en tekeningen zijn niet bindend, tenzij anders is overeengekomen.
2. Verstrekte afbeeldingen en tekeningen mogen niet zonder schriftelijke toestemming van verkoper/opdrachtnemer worden gekopieerd of aan derden ter hand worden gesteld. Door de verkoper/opdrachtnemer in opdracht van de koper/opdrachtgever vervaardigde tekeningen, modellen, mallen of matrijzen zijn eigendom van eerstgenoemde, ook al zijn de kosten daarvan geheel of gedeeltelijk door laatstgenoemde betaald. Indien de verkoper/opdrachtnemer modellen, mallen of matrijzen, die eigendom van de koper/opdrachtgever zijn, bewaart, geschiedt dit voor diens rekening. De koper/opdrachtgever vrijwaart de verkoper/opdrachtnemer voor alle aanspraken van derden, voortvloeiende uit het gebruik van door de koper/opdrachtgever toegezonden afbeeldingen, tekeningen, monsters, modellen, mallen en matrijzen enz. voor alle daaruit voortvloeiende kosten.

Retourzendingen
Artikel 10
1. Tenzij schriftelijk anders is overeengekomen, worden geleverde zaken niet teruggenomen. Indien verkoper/opdrachtnemer instemt met retourzending van geleverde zaken, dient de verzending franco aan verkoper/opdrachtnemer plaats te nemen. De geretourneerde zaken dienen in dat geval op risico van de koper/opdrachtgever geretourneerd te worden en zullen slechts dan worden vergoed, indien zij in onbeschadigde toestand en in bruikbare staat bij verkoper/opdrachtnemer door de verzender worden afgeleverd. In dat geval zal verkoper/opdrachtnemer ten hoogste 70% van de verkoopprijs aan de verkoper vergoeden.
2. De condities voor het retourneren van zaken hebben uitsluitend betrekking op standaard artikelen.
3. Niet standaard voorraadartikelen zijn speciaal gefabriceerd en kunnen niet worden teruggenomen. Dit geldt niet indien het retour sturen van niet-standaard voorraad artikelen het directe gevolg is van een foutieve levering van verkoper/opdrachtnemer.
4. Retourzendingen dienen binnen 2 maanden na levering te worden geretourneerd. Retourzendingen na deze termijn worden niet meer geaccepteerd.
5. Kosten van de retourvracht zijn voor rekening van de koper/opdrachtgever, tenzij de retourzending het directe gevolg is van een foutieve levering door verkoper/opdrachtnemer.

Toepasselijk recht
Artikel 11
Op al onze aanbiedingen, overeenkomsten en de uitvoering daarvan is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.